Jaarcijfers 2020

Toelichting behorende bij de jaarrekening 2020

De Stichting is op 31 januari 2017 opgericht te Veenendaal.
De Stichting ontvangt geen subsidie.
Financiële middelen moeten via giften/sponsoring worden gegenereerd.
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd, wel hebben bestuursleden recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Balans

Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden.
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 31-12-2020 € 3.533,99.

Resultatenrekening

Schenkingen/Bijdragen
In 2020 is er een bedrag van € 15,00 aan schenkingen ontvangen.
In 2020 zijn alle geplande patientendagen geannuleerd vanwege Corona.
Voor deelname aan Kennisagenda Arbeid en Gezondheid is een bijdrage van € 500,– ontvangen, kosten voor deze deelname waren € 250,–.
Voor deelname als stakeholders aan het Clash onderzoek van het UMC Utrecht is een vergoeding ontvangen van € 1.080,–. Dit bedrag is geheel ten goede gekomen aan de HPP Stichting..

Nog te betalen bedragen
Bankkosten december 2020 € 12,92; kosten website 2020 € 18,64.

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 787,36.

Doorn, maart 2021