Wilt u het Hersenaneurysma Patiënten Platform financieel ondersteunen? Graag!

De naam van onze stichting wordt ook wel afgekort tot HPP. Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 857256853,

het rekeningnummer is: NL06 RABO 0317 103 229.

Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

 

Onze disclaimer vindt u onderaan deze pagina.

 

Eindelijk:Dr. P. Greebe klein

een boekje voor patiënten over SAB's en aneurysma's!

Het boekje 'Subarachnoidale bloeding, van Aneurysma tot Zorg na' is geschreven door Paut Greebe. U kunt het bestellen door een mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. Boekje bestellen. De kosten zijn minimaal € 10,- (excl. verzendkosten). Wilt u meer geven, dan zijn we daar erg blij mee, want de gehele opbrengst van dit boek inclusief dat wat u meer dan € 10,- geeft, zal ten goede komen aan wetenschappelijk onderzoek naar subarachnoïdale bloedingen en aneurysma´s. 

Dr. Paut Greebe in het voorwoord:

"In de 25 jaar dat ik nu werkzaam ben als onderzoeks- en verpleegkundig specialist op de afdeling Neurologie van het UMC Utrecht, heb ik honderden patiënten en duizenden familieleden leren kennen. Met de meesten van hen heb ik jarenlang contact onderhouden ten behoeve van onderzoek en nazorg. Door uitgebreid onderzoek te doen, nauwkeurig database-beheer en toegewijde langdurige nazorg, hebben we in de afgelopen jaren veel kennis verzameld. Onderzoeksresultaten en publicaties over aneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen zijn veelal in het Engels en in vaktaal geschreven.

Ik heb ervaren hoe belangrijk het is voor patiënten en hun familieleden om goede informatie te krijgen over de ziekte, de risico’s, de behandeling en het herstel, ook op de langere termijn.

Dit boekje is samengesteld uit klinische ervaring, informatie van patiënten en wetenschappelijke kennis door onderzoek opgedaan in de laatste 25 jaar in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Alle informatie over aneurysma’s en subarachnoïdale bloedingen die voor de patiënt en zijn familie van belang is, staat op de volgende bladzijden overzichtelijk bij elkaar."

 

 

 

cover boek Subarachnoidale bloeding Paut Greebe klein

De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:

INHOUD

I Voorwoord

II In het kort

III Wat is een aneurysma
1. Hoe vaak komt een aneurysma in het hoofd voor
2. Risicofactoren voor ontstaan
3. Risicogroepen: familiaire belasting en cystenieren
4. Risicofactoren voor ruptuur
5. Uitlokkende factoren voor ruptuur
6. Behandelen of vervolgen
7. Screenen

IV Wat is een subarachnoïdale bloeding
1. Hoe vaak komt een subarachnoïdale bloeding voor
2. Hoe een subarachnoïdale bloeding te herkennen

 

 

V Opname in het ziekenhuis
1. Onderzoek en diagnose
2. Behandeling van het aneurysma
  a. Neurochirurgisch: clip, bypass
  b. Endovasculair: coil, stent, WEB device, lijm, ballon
3. Complicaties
  a. Nieuwe bloeding
  b. Secundaire ischemie en herseninfarct


  c. Hydrocefalus
  d. Infecties
  e. Delier
  f. Hart problemen
  g. Neurogeen longoedeem
  h. Metabole ontregeling
  i. Allergische reactie
4. Medicatie

VI Na ontslag uit het ziekenhuis
1. Ontslag bestemming
  a. Huis
  b. Revalidatie centrum
  c. Verpleeghuis
2. Nazorg
  a. Schema nazorg-programma
  b. Werkhervatting
  c. Autorijden
  d. Medicatie
  e. Bloeddonor voor bloedbank
  f. Zwangerschap
3. Klachten en beperkingen
  a. Top 10 meest voorkomende problemen
  b. Specifieke klachten
4. Ervaringen van patiënten

VII Prognose op lange termijn
1. Herstel op lange termijn
2. Secundaire preventie
  a. Roken
b. Hypertensie
  c. Screenen
3. Risico op andere ziekten
  a. Hart- en vaatziekten
  b. Kanker

VIII Wetenschappelijk onderzoek
1. Onderzoek tot nu
  a. Diagnose
  b. Behandeling en zorg
  c. Nazorg
2. Toekomst
  a. Preventie
  b. Medicatie
  c. Genetisch
  d. Techniek
3. Proefschriften over subarachnoïdale bloedingen

IX Verklarende woordenlijst

X Alfabetische woordenlijst

XI Dankwoord

XII Belangrijke adressen

 

 

Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van websites van de Stichting Hersenaneurysma Patiënten Platform (HPP) gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. De HPP behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Site-inhoud

De HPP is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De HPP streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De HPP kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. De HPP aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De HHP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar websites van de HPP

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de HPP, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de HPP de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van de HPP mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar de HPP maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de HPP gebruiken (tenzij de HPP daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over de HPP en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

 

Auteursrecht

De HPP spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De HPP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Hartstichting beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Nederlandse Hartstichting deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van de HPP zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.